Πιστοποιητικά ISO

Home » Πιστοποιητικά » Πιστοποιητικά ISO

Όλα τα προϊόντα της ΖeoTec Hellas Group είναι πιστοποιημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα καθαρισμού που προβλέπονται από την εφαρμογή του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (HACCP) καθώς και του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000. 

Είναι Εναρμονισμένα με την Εθνική Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμοί ΕΚ 648/2004, 12722008/CLP και 1907/2006/REACH), είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων και  υφίστανται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την κυκλοφορία τους στην αγορά.

Κατά την παραγωγική διαδικασία εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές του ISO 9001:2008 (Registration number CY.QS.1.16.016) και ISO 14001:2004. Η λειτουργία του εργοστασίου ρυθμίζεται σύμφωνα με τα εφαρμοσμένα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΝ ISO 9001:2015, 14001:2015) και αποδεικτική πιστοποίηση του τελευταίου εγγράφου EMAS (Environmental Management Association of Singapore)

0
    0
    Cart / Καλάθι